Składki ZUS - umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło 

Zasady podlegania Ubezpieczeniom Społecznym, Zdrowotnym, Funduszowi Pracy i Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (składkom ZUS) dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. Stan prawny na 25.02.2010 


Składki ZUS - umowa o pracę


składka emerytalna 
składka rentowa 
składka chorobowa 
składka
wypadkowa 

składka zdrowotna
składka
FP
składka
FGŚP 

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa - zatrudniony na pełen etat 

nie podlega - zatrudniony na część etatu z wynagrodzeniem w miesiącu niższym niż minimalne wynagrodzenie. Obowiązkowa - jeśli suma przychodów z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

nie podlega -pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego przez okres trzech lat

nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 

nie podlegają  przez 12 miesięcy -
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 

obowiązkowa

nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 

nie podlegają przez 12 miesięcy - pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 
Pracownik mający dodatkowe źródło 
dochodu takie jak umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa - zatrudniony na pełen etat 

nie podlega - zatrudniony na część etatu z wynagrodzeniem w miesiącu niższym niż minimalne wynagrodzenie. Obowiązkowa - jeśli suma przychodów z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

nie podlega -pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego przez okres trzech lat

nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 

nie podlegają  przez 12 miesięcy -
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 
obowiązkowa

nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 

nie podlegają przez 12 miesięcy pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 
Pracownik na urlopie bezpłatnym
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
Pracownik na zasiłku macierzyńskim
obowiązkowa
obowiązkowa
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
Pracownik na urlopie wychowawczym
obowiązkowa
obowiązkowa
nie podlega
nie podlega
obowiązkowa - jeśli nie jest ubezpieczony z innych tytułów
nie podlega
nie podlega
Pracownik 
na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie za chorobę
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
obowiązkowa
nie podlega
nie podlega
Pracownik
na zwolnieniu lekarskim - zasiłek chorobowy 
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
Pracownik
po przekroczeniu progu wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
nie podlega
nie podlega
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
nie podlega - zatrudniony na część etatu z wynagrodzeniem w miesiącu niższym niż minimalne wynagrodzenie. Obowiązkowa - jeśli suma przychodów z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

nie podlega -pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego przez okres trzech lat

nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 

nie podlegają  przez 12 miesięcy -
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 
 
obowiązkowa
nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 

nie podlegają przez 12 miesięcy pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem
Pracownik mający prawo do emerytury lub renty
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa - zatrudniony na pełen etat 

nie podlega - zatrudniony na część etatu z wynagrodzeniem w miesiącu niższym niż minimalne wynagrodzenie. Obowiązkowa - jeśli suma przychodów z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

nie podlega -pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego przez okres trzech lat

nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 

nie podlegają  przez 12 miesięcy -
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 
 


obowiązkowa

nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 

nie podlegają przez 12 miesięcy pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem
 


Składki ZUS - umowa zlecenie


składka emerytalna 
składka
rentowa 

składka
chorobowa 

składka
wypadkowa 

składka
zdrowotna
składka
FP
składka
FGŚP 

Osoba zatrudniona na umowę zlecenie /zleceniobiorca/ nie mająca innych dochodów
obowiązkowa
obowiązkowa
dobrowolna obowiązkowa
obowiązkowa
Obowiązkowa - jeśli przychód wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie
obowiązkowa
nie podlega - pracownik kobieta 55 lat mężczyzna  60 lat 
nie podlegają przez 12 miesięcy-
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem. 

Zleceniobiorca - uczeń lub student do 26 roku życia
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
Zleceniobiorca zatrudniony u pracodawcy u którego pracuje również w ramach umowy o pracę
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
Obowiązkowa - jeśli suma przychodów z jednego lub  z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie
obowiązkowa
nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 
nie podlegają przez 12 miesięcy-
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 

Zleceniobiorca zatrudniony w innym zakładzie pracy z wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę
dobrowolna
dobrowolna
dobrowolna
obowiązkowa - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie pracodawcy i opłacane są składki emerytalne i rentowe

nie podlega - jeśli umowa wykonywana jest po za siedzibą
obowiązkowa
nie podlega
nie podlega

Zleceniobiorca zatrudniony w innym zakładzie z pracy wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązkowa
obowiązkowa
dobrowolna
obowiązkowa - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie pracodawcy 

nie podlega - jeśli umowa wykonywana jest po za siedzibą
obowiązkowa
obowiązkowa - jeśli suma przychodów z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie
obowiązkowa
nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 
nie podlegają przez 12 miesięcy-
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 

Zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy-zlecenia jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.
dobrowolna
dobrowolna
dobrowolna
dobrowolna
obowiązkowa
nie podlega
nie podlega
Zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z tytułu umowy-zlecenia jest równa lub wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej
podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność
tytuł,  który powstał wcześniej lub dobrowolna zmiana tytułu 
tytuł,  który powstał wcześniej lub dobrowolna zmiana tytułu 
tytuł,  który powstał wcześniej lub dobrowolna zmiana tytułu 
tytuł,  który powstał wcześniej lub dobrowolna zmiana tytułu 
obowiązkowa
nie podlega jeśli składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane są dobrowolnie
nie podlega
Zleceniobiorca zatrudniony w innym zakładzie pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę i prowadzący działalność gospodarczą
obowiązkowa - jeśli jest 2 tytułem do objęcia ubezpieczeniem społecznym /Drugi obowiązkowy tytuł do podlegania ubezpieczeniom jest ustalany 
w zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy-zlecenia/

dobrowolna - jeśli 2 tytułem do objęcia składkami jest działalność gospodarcza

obowiązkowa - jeśli jest 2 tytułem do objęcia ubezpieczeniem społecznym /Drugi obowiązkowy tytuł do podlegania ubezpieczeniom jest ustalany 
w zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy-zlecenia/

dobrowolna - jeśli 2 tytułem do objęcia składkami jest działalność gospodarcza
dobrowolna 
 dobrowolna 
obowiązkowa 


 Obowiązkowa - jeśli suma przychodów z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie
lub
nie podlega jeśli składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane są dobrowolnie
Obowiązkowa lub
nie podlega 
Zleceniobiorca zatrudniony w innym zakładzie pracy z wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenie za pracę  i prowadzący działalność gospodarczą
dobrowolna
dobrowolna
dobrowolna
dobrowolna
obowiązkowa
nie podlega 
dobrowolna
Zleceniobiorca przebywający jednocześnie na urlopie macierzyńskim i pobierający zasiłek macierzyński/tytułem do ubezpieczenia jest umowa zlecenie/
obowiązkowa


UWAGA
od 01.09.09 dobrowolna 
obowiązkowaod 01.09.09 
dobrowolna  
dobrowolna
obowiązkowa - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie pracodawcy 

nie podlega - jeśli umowa wykonywana jest po za siedzibą
od 01.09.09 
dobrowolna
obowiązkowa
od 01.09.09 dobrowolna 
Obowiązkowa - jeśli przychód wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

od 01.09.09 
dobrowolna
obowiązkowa
nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 
nie podlegają przez 12 miesięcy-
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 
od 01.09.09 dobrowolna 
Zleceniobiorca prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą
dobrowolna
dobrowolna
nie podlega
dobrowolna - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie pracodawcy

nie podlega - jeśli umowa wykonywana jest po za siedzibą
obowiązkowa
nie podlega

nie podlega
Zleceniobiorca
na zwolnieniu lekarskim -  wynagrodzenie za chorobę
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
obowiązkowa
nie podlega
nie podlega
Zleceniobiorca
na zwolnieniu lekarskim - zasiłek chorobowy 
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
Zleceniobiorca
po przekroczeniu progu wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
nie podlega
nie podlega
dobrowolna
dobrowolna - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie pracodawcy

nie podlega - jeśli umowa wykonywana jest po za siedzibą
obowiązkowa
Obowiązkowa - przychodu wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie
obowiązkowa
nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 
nie podlegają przez 12 miesięcy-
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem. 

Zleceniobiorca mający prawo do emerytury lub renty 
obowiązkowa 
obowiązkowa
dobrowolna
obowiązkowa - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie pracodawcu


obowiązkowa
obowiązkowa
jeśli suma przychodów z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie
 
Zleceniobiorca mający prawo do emerytury lub renty i jednocześnie  pracujący dla innego pracodawcy na umowę o pracę
dobrowolna
dobrowolna
nie podlega
dobrowolna - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie pracodawcy

nie podlega - jeśli umowa wykonywana jest po za siedzibą
obowiązkowa
nie podlega 
nie podlega  
Zleceniobiorca mający prawo do emerytury lub renty i jednocześnie pracujący dla zleceniodawcy na umowę o pracę
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa jeśli suma przychodów z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie
obowiązkowa
nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 
nie podlegają przez 12 miesięcy-
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 

Zleceniobiorca wykonujący jednocześnie kilka umów zleceń i mający ustalone prawo do emerytury lub renty
obowiązkowa 1 umowa

dobrowolna
kolejne umowy

obowiązkowa 1 umowa

dobrowolna
kolejne umowy
dobrowolna


obowiązkowa 1 umowa

dobrowolna
kolejne umowy
obowiązkowa  


obowiązkowa 1 umowa jeśli przychód wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

nie podlega jeśli składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane są dobrowolnie
obowiązkowa 1 umowa
nie podlega - pracownik kobieta 55 lat, mężczyzna  60 lat 
nie podlegają przez 12 miesięcy-
pracownicy 50 lat i więcej, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem 

lub
nie podlega przy dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych
 
Od 1 stycznia 2010 r. z powodu nowelizacji brzmienia art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dokonana przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609) wszyscy zleceniobiorcy oraz osoby z nimi współpracujące podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowymi będą także obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu.
 
 

 Składki ZUS - umowa o dzieło


składka
emerytalna 
składka
rentowa 
składka
chorobowa 

składka
wypadkowa 

składka
zdrowotna
składka
FP
składka
FGŚP 

Osoba wykonująca umowę o dzieło
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega

nie podlega


Osoba wykonująca umowę o dzieło dla pracodawcy u którego pracuje również w ramach umowy o pracę
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
obowiązkowa
Pracownik na urlopie bezpłatnym
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
Pracownik na zasiłku macierzyńskim
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
Pracownik na urlopie wychowawczym
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
nie podlega
 
 

Stan prawny na 25.05.2010
 
żródło: pracosfera


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.